Deklaracja dostępności

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu (GOTiS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GOTiS.

Data publikacji strony internetowej: 01.05.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.03.2024r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z  powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-brak wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.

-część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),

-nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów, itp.).

-część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.03.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Web Accessibility Evaluation Tool, (pod adresem internetowym: https://wave.webaim.org/ ).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Kaletka, jurek@post.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 7615063. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

GOTiS w Gołuchowie zlokalizowany jest przy ul. Leśna 1, 63-322 Gołuchów

Recepcja

Do budynku recepcji prowadzi jedno wejście główne od strony wjazdu/parkingu. Budynek parterowy.

Weście do budynku recepcji jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku.

Budynek sanitariat

Zlokalizowany przy wejściu na plaże posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku. Posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie wind

W budynkach nie ma windy

Dostępność pochylni

Do budynku recepcji prowadzi 1 wejście z możliwością dojazdu i wjazdu do biura recepcji GOTiS.

Do budynku sanitariatu możliwość wjazdu na wózku- podjazd.

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Budynek Recepcji posada parking dostępny dla klientów ośrodka – wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym.

Do budynku recepcji, sanitariatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja wywieszona na budynkach.

Informacja o dostępność tłumacza języka migowego.

Brak

Dodatkowe informacje

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do Recepcji GOTiS istnieje możliwość przywołania pracownika na zewnątrz budynku i załatwienia sprawy.

Toalety dla interesantów znajdują się na parterze w budynku sanitariatu ogólnodostępnego toaleta jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obowiązek informacyjny RODO

W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 obowiązywania przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego także RODO), zobowiązani jesteśmy do przekazania Państwu informacji o przetwarzanych Państwa danych osobowych. Obowiązek informacyjny GOTIS – RODO – czytaj dokument.

Inspektorem ochrony danych osobowych w GOTiS, jest Pan Grzegorz Szajerka, z inspektorem można się skontaktować pod adresem e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

Regulaminy obowiązujące w GOTIS

Wszystkie dostępne regulaminy publikujemy dla Państwa na stronie Regulaminy, zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Wniosek o zapewnienie dostępności.