Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu w Gołuchowie z siedzibą przy ul. Leśnej 1, 63-322 Gołuchów reprezentowany przez Dyrektora / Kierownika. Może się Pan/Pani z 

nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: kierownik@gotis.pl, telefonicznie pod numerem 62 7615 063 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Grzegorzem Szajerką pod adresem e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość zamieszczoną w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).;

c) w celu prowadzenia z Państwem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – tj. dochodzenie roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.

4. Państwa dane kontaktowe przetwarzane w celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia korespondencji, chyba, że okres przedawnienia roszczeń jest dłuższy to do końca okresu przedawnienia), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.  

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

– dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

– prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

– prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

– prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

– prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.

– prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

-prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

7. Podanie danych osobowych w  formularzu  kontaktowym jest dobrowolne,  jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

8. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

9. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł wykonywać usługi. Administrator będzie przekazywać dane następującym kategoriom podmiotów: osobom upoważnionym przez Administratora,  pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci to zadanie, nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG.